یک الگوریتم کمینه ساز متوالی برای بازسازی سازی تصاویر

شبیه سازی مقالات مرتبط با Mixture Prior ، Tensor complement ،CSA

بازسازی کارآمد تصاویر MRI برای تصاویر MRI فشرده

شبیه سازی مقاله بازسازی تصاویر بر اساس مدل ویولت یا موجک