تحلیل احتمالاتی سیگنالهای OFDM حوزه زمان + پروژه کامل متلب

باند پایه یا باند عبور و نسبت نقطه اوج به توان میانگن (PAPR)