ایجاد نویز AWGN (نویز سفید گاوسی) در متلب (با و بدون استفاده از تابع AWGN)

خود همبستگی(همبستگی نگاشت) و پایداری – تحلیل سری های زمانی

نویز گرمایی بصورت نویز گاوسی سفید یا AWGN + برنامه متلب کامل

اضافه کردن نویز سفید به تصویر در نرم افزار متلب + پروژه کامل