همپوشانی IFFT برای توالی چو + نسبت نقطه اوج به توان میانگن PAPR

باند پایه یا باند عبور و نسبت نقطه اوج به توان میانگن (PAPR)