شبیه سازی مقاله: طرح بهینه سیستمهای MIMO چندکاربره موثر بر انرژی

شبیه سازی مقاله: رله کردن دوطرفه تحت حضور اختلالات در رله ترانسدیوسر

شبیه سازی مقاله: پروتکل دسترسی تصادفی به تخصیص راهنما در سیستم های MIMO

شبیه سازی مقاله: سیستم های چند ورودی و خروجی بزرگ MIMO