منطق فازی با کاربردهای مهندسی نویسنده : Timothy J. Ross

سیستم های فازی در متلب