روشی برای سوپر رزولوشن تصاویر با متلب (اسپارس و …)

استنتاج بیزی نیمه پارامتریک برای مدل های مرزی تصادفی

روش یادگیری دیکشنری برای کلاس بندی پترن ها در متلب