شبیه سازی مقاله برای کنترل بهینه یک سیستم خطی چند ورودی چند خروجی مقاوم

طراحی کنترل کننده برای سرو موتور با استفاده از روش زیگلر- نیکولز

شبیه سازی مقاله بازسازی تصاویر بر اساس مدل ویولت یا موجک

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی با استاندارد IEEE