تشخیص لبه ،تشخیص ویژگی ها ،تانسور ،تشخیص گوشه در تصاویر با متلب

مدل سازی ریاضی مقاومت دارویی بواسطه جهش KRAS در سرطان کولون ورکتوم

برآورد چگالی مفصل با احتمال جریمه کل با محدودیت برابری خطی