دستور title در متلب + آموزش متلب به زبان ساده

دستور subplot در متلب + آموزش به زبان ساده

دستور hold on در متلب + کتاب آموزشی در حد عالی

دستور ([axis([xmin xmax ymin ymax در متلب + کتاب آموزشی عالی