مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت از متلب (سری دوم)

مثالی از Xpc addblocks در متلب