ایجاد کانالهای محوشدگی رایلی و رایسی Fading Channels + پروژه کامل

قضیه حد مرکزی یا Central Limit Theorem + پروژه کامل در متلب

تجزیه و تحلیل سیستم توزیع مصرف انرژی در سیستم های MIMO چند کاربره متحرک