مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری دوازدهم)

عملکرد Vlookup مشابه توابع اکسل ms در متلب