شبیه سازی مقاله: یک ویژگی کامل و پربازده برای ارزیابی کیفی تصاویر کور

بازسازی کارآمد تصاویر MRI برای تصاویر MRI فشرده

الگوریتمی برای کاهش ℓ۰ (روش لاگرانژ) در فریم ویولت براساس اصلاح تصویر

شبیه سازی مقاله : روشی نیرومند برای یادگیری میدان برداری با کاربرد حذف عدم تطابق