شبیه سازی مقاله مرتبط با کلاس بندی با همسایگی تطبیقی در matlab

الگوریتمی برای کاهش ℓ۰ (روش لاگرانژ) در فریم ویولت براساس اصلاح تصویر

ترجمه مقاله: کمکهای اقتصادی و فنی ادوات facts در بهره برداری از سیستمهای قدرت

مروری بر ساختار های کنترلی متفاوت روی درایو های موتور بدون جاروبک آهتربای دائم