شبیه سازی رایگان تشخیص شی یا اجسام متحرک با شبکه عصبی مصنوعی

ماشین های شار محوری فوق گشتاور بالا یا فوق بازده با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شبیه سازی تخمین چگالی مدل های مخلوطی + دانلود رایگان برنامه متلب

بازسازی کارآمد تصاویر MRI برای تصاویر MRI فشرده