شبکه فازی عصبی ری کارن rfnn یا Recurrent در متلب با سیمولینک

شبکه عصبی fuzzy artmap neural در متلب

فیلم آموزشی پروژه تخمین خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از شبکه عصبی

ردیابی بصری با شبکه پیوند کاربردی بردار تصادفی کانولوشن + سورس رایگان

کاربرد شبکه های عصبی در شبکه های قدرت

دانلود رایگان کد برنامه متلب ترکیب شبکه عصبی با pso برای مسائل مهندسی

استفاده از شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران

شبکه عصبی مصنوعی در متلب