ردیابی بصری با شبکه پیوند کاربردی بردار تصادفی کانولوشن + سورس رایگان

کاربرد شبکه های عصبی در شبکه های قدرت

دانلود رایگان کد برنامه متلب ترکیب شبکه عصبی با pso برای مسائل مهندسی

استفاده از شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران

شبکه عصبی مصنوعی در متلب