دو راه تکرار اندازه گیری anova در MATLAB

عملیات معکوس (eval(‘expression’ در متلب

چرخش سه بعدی یکنواخت در متلب

نمونه برداری یکنواخت یک spher تابع در متلب

کدبرنامه ای از mex wrapper در متلب

روش جهانی نمایش پارامتری هندسه یا Unpa universal parametric geometry در متلب

واریانس با توجه به xcov xcorr در متلب

استنتاج بیزی Variational bayesian برای مدل مخروط گوسی در متلب

تجزیه مود حالت متغیر Variational mode در متلب

کد برنامه Ve2axy در متلب