مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و یکم)

روش حداقل مربعات کلی یا Total least squares در متلب