شبیه سازی رایگان تشخیص شیء با پردازش تصویر در نرم افزار متلب

شبیه سازی رایگان تشخیص شی یا اجسام متحرک با شبکه عصبی مصنوعی

شبیه سازی مقاله : روشی نیرومند برای یادگیری میدان برداری با کاربرد حذف عدم تطابق