پیش بینی غلظت متانول باقی مانده در فرمالین صنعتی با استفاده از یادگیری ماشین

شبیه سازی مقاله : کنترل موثر هدف فرآیند مارکوف و نیمه مارکوف با متلب

شبیه سازی مقالات شبکه حسگر بی سیم در متلب

شبکه عصبی مصنوعی در متلب

سیستم های فازی در متلب