استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار ویدئو کاست + دانلود استاندارد

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار تلفن رومیزی و ارتباطات داخلی

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار دستگاه های رختشویخانه بیمارستانی(Laundry)