مجموعه سورس کد های مرتبط با تحلیل مؤلفه‌های اصلی (Principal component analysis) در متلب

حداقل مربعات جزئی و تجزیه و تحلیل متمایز discriminant در متلب