الگوی کانال UWB + کانال چندمسیره + سورس کامل متلب همراه با توضیحات

مدل افت مسیر هاتا Hata path loss model + شبیه سازی کامل متلب