مجموعه کامل سورس های شبکه عصبی مصنوعی در متلب

تشخیص شکل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Shape recognition) در متلب