کنترل Posicast در الکترونیک قدرت + ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی

پیش بینی تغییرات بد منجر به سرطان با یادگیری ماشین + ترجمه مقاله isi

سیستم های فازی در متلب