استفاده از تبدیل موجک در متلب برای حل مساله VHDL و VLSI

تبدیل موجک پیوسته در متلب (CWT) + اجرای کامل کد

محاسبه انتگرال تبدیل موجک مورلت در متلب (سورس کامل و رایگان)