تبدیل موجک ساختار درختی با تجزیه ماتریس ورودی در متلب

تبدیل موجک پیوسته در متلب (CWT) + اجرای کامل کد

محاسبه انتگرال تبدیل موجک مورلت در متلب (سورس کامل و رایگان)

الگوریتمی برای کاهش ℓ۰ (روش لاگرانژ) در فریم ویولت براساس اصلاح تصویر

نهان نگاری تصاویر در پردازش تصویر (واترمارکینگ) + پروژه های حرفه ای