مجموعه کامل سورس های روش اجزاء محدود در متلب

تابع مش (mesh) اتوماتیک برای روش اجزائ محدود heterosis fem با تکنیک فیلتر مدولار در متلب