مقدمه ای بر پردازش تصویر + کلیات موضوع و مباحث پیش رو

شبیه سازی کامل کلاس بندی و تخمین در شبکه های عصبی

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد برق

شبیه سازی مقاله: انتشار هندسی برای تحلیل هارمونیکی و ساختاری داده : نقشه های انتشار

سیستم های فازی در متلب