مقدمه ای بر پردازش تصویر + کلیات موضوع و مباحث پیش رو

طراحی کنترل کننده برای سرو موتور با استفاده از روش زیگلر- نیکولز

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد برق

شبکه عصبی مصنوعی در متلب