مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری بیست و یکم)

اندازه گیری مقادیر فاصله مالهالوبا mahalanobis برای آزمون چند متغیره ساده در متلب