برنامه متلب برای کنترل سیستم خنک کننده برای سیستم های تهویه مطبوع+ منطق فازی

شبیه سازی مقاله: منطق فازی مبتنی بر سیستم طبقه بندی بویایی در سنسور ها

سیستم های فازی در متلب