استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای فرمان کشتی تانکر

شبیه سازی کامل متلب : شبکه عصبی برای یک سیستم فیزیکی

شبکه عصبی مصنوعی در متلب