مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری دوازدهم)

انتخاب بصری یک تصویر از روی یک آرایه در تصویر در دایرکتوری متلب