استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار دستگاه های دورنگار (فکس)

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار دستگاه های تکثیر + دانلود استاندارد

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار دستگاه های پزشکی و بیمارستانی

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار دستگاه های پخش لوح فشرده(CD)

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار دستگاه های رختشویخانه بیمارستانی(Laundry)

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار دستگاه های احضار پرستار و پیجینگ بیمارستانی

استاندارد آموزش شغل: تعمیرکار دستگاه های آزمایشگاهی الکترونیک