دستور stairs در متلب + آموزش به زبان ساده

دستور sqrt در متلب + آموزش به زبان ساده

دستور (roots(a در متلب

دستور char در متلب + کتاب آموزشی عالی

کاربرد دستور (area(y در متلب + کتاب آموزشی عالی

دستور ()abs در متلب + کتاب آموزشی عالی

کتاب جامع آموزش متلب به زبان ساده + کتاب عالی