امیر عباس (مهمان)

می خواستم راهنمایی نمایید چگونه از الگوریتم موازی در متلب استفاده نمایم؟

امیر عباس پاسخ داده