همه ی نوشته ها در: یادگیری ماشین

شبیه سازی رایگان مقاله و پایان نامه: ۱- یک الگوریتم بهبود یافته برای مدل های تغییر نقطه ای ۲- برآورد حداکثر احتمال پارامتر در مدل های سری زمانی با استفاده از روش متوالی مونت کارلو

پروژه ۱۳۱۹: شبیه سازی مقاله و پایان نامه در متلب رایگان شبیه سازی این پروژه بر اساس مقاله و پایان نامه زیر صورت گرفته است.  An Online Expectation-Maximization Algorithm for Change point Models در این … ادامه مطلب»

استنتاج بیزی نیمه پارامتریک برای مدل های مرزی تصادفی

پروژه ۱۳۱۸: شبیه سازی مقاله در متلب خلاصه ای از مقاله: در این مقاله یک چارچوب بیزی نیمه پارامتریک برای تحلیل مدل های مرزی تصادفی و اندازه گیری کارایی به کار رفته است. توزیع ناکارآیی … ادامه مطلب»

مدل سازی غیرپارمتریک بیزی توزیع بازگشتی با نوسانات تصادفی

پروژه ۱۳۱۷: شبیه سازی مقاله در متلب خلاصه ای از مقاله: این مقاله تحلیل غیرپارامتریک بیزی توزیع بازگشتی را در مدل های نوسانات تصادفی بررسی می نماید. توزیع لگاریتمی بازگشتی یک مدل قابل انعطاف بوده … ادامه مطلب»

اسپارس متغیر با زمان در مدل های رگرسیون پویا

پروژه ۱۳۱۶: شبیه سازی مقاله در متلب خلاصه: از یک روش جدید بیزی برای مدل های رگرسیون پویا پیشنهاد شده، جاییکه ضرایب رگرسیون و اهمیت پارامترها به صورت متغیر با زمان تغییر می نماید. ما متمرکز روی … ادامه مطلب»

اقدامات تصادفی مرکب و استفاده از آنها در الگوریتم های یادگیری بیزی غیر پارامتریک

پروژه ۷۱۵: شبیه سازی مقاله در متلب (الگوریتم بیزی در متلب) خلاصه: از یک الگوریتم جدید براساس اندازه گیری تصادفی که compound random measure نامیده میشه و استفاده از ورژن های نرمال سازی براساس مدل … ادامه مطلب»

یک رویکرد جدید برای کنترل دیابت- متابولیسم گلوکز انسان با استفاده از محاسبه فاصله(RDM-method)

پروژه ۱۳۱۵: شبیه سازی مقاله در متلب خلاصه: این مقاله شناسایی پارامترها را برای مدل متابولیسم گلوکز انسان  بر اساس محاسبه فاصله (RDM-method) معرفی می نماید. پارامترهای مدل به صورت  نامطمئن و به نمایندگی فواصل شناسایی … ادامه مطلب»

مدل سازی ریاضی مقاومت دارویی بواسطه جهش KRAS در سرطان کولون ورکتوم

پروژه ۱۳۱۴: شبیه سازی مقاله در متلب خلاصه: —امروزه چالش انگیز ترین کار درپژوهش سرطان کولون ورکتوم پی بردن به گسترش مقاومت کسب شده نسبت به داروهای ضد  EGFR می باشد. —دلیل اصلی این مشکل ، … ادامه مطلب»

الگوریتم تقسیم و غلبه بازگشتی برای تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی پراکنده sparse

پروژه ۱۳۱۲: شبیه سازی مقاله در متلب خلاصه: در این مقاله یک رویکرد جدید برای PCA اسپارس براساس الگوریتم تقسیم و غلبه ارائه گردیده است. ایده اصلی جداسازی مشکلات PCA های اسپارس به چندین زیر مساله می باشد. … ادامه مطلب»

ماتریس کواریانس لگاریتمی اقلیدسی محلی برای نمایش تصاویر و کاربردهایش

پروژه ۱۳۱۱: شبیه سازی مقاله در متلب  خلاصه:  این مقاله از ماتریس کواریانس اقلیدسی محلی برای نمایش ویژگی های تصاویر همسایگی با دریافت ارتباط بین نشانه های تصاویر مختلف به کار رفته است.  کار ما … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter