سورس متلب: فیلتر کالمن مقاوم robust Kalman filter در متلب

سورس متلب: مدل چندگانه فیلتر کالمن برای یک سیستم مرتبه دوم

سورس مقاله: روش تئوری بازیها برای تخمین حالت Minimax محدود

سورس مقاله: فیلتر کالمن مرتبه پایین بدون کاهش مدل

سورس مقاله: الگوهای تعاملی مارکوف درمورد الگوریتمهای تکاملی

سورس مقاله در متلب: تخمین ∞H برای بهینه سازی تابع عضویت فازی

کنترل ربات و مدل سازی مارکوف با بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی (BBO)

شبیه سازی مقاله: الگوریتم بیشینه سازی تقریب ماتریس همبستگی محدود

سورس مقاله: تجزیه وتحلیل احتمالی یک الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی

شبیه سازی مقاله: بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی در محیط های نویزی