نمودار چشمی با فیلتر کسینوس صعود یافته + سورس کامل متلب

کانال های چند ورودی چند خروجی با معادل سازی درست‌نمایی بیشینه (ML)

شبیه سازی رایگان مقاله: محاسبات جبهه امواج چند زمانی

سورس متلب: شبیه سازی فیلتر ذره کالمن توسعه یافته EKF particle filter

سورس متلب: فیلتر ذره particle filter + شبیه سازی کامل

سورس متلب: تخمین پارامترها به کمک فیلتر کالمن توسعه یافته

سورس متلب: فیلتر کالمن توسعه یافته برای یک موتور پله ای دو فاز

سورس متلب: تخمین حالت H بینهایت و کالمن با محاسبه مونت کارلو

سورس متلب: فیلتر کالمن مقاوم با عدم قطعیت ها در متلب

سورس متلب: شبیه سازی فیلتر H بینهایت (H-infinity) در متلب