شبیه سازی مقاله مرتبط با یادگیری نیمه نظارتی Co-training

بررسی فاصله بین دو نقطه در فضا با روش Intrinsic Spatial Distance

رویکرد تنظیم چندسطحه متغیر جهت قطعه بندی آنی تصویر + شبیه سازی مقاله

شبیه سازی مقاله : کنترل موثر هدف فرآیند مارکوف و نیمه مارکوف با متلب

شبیه سازی مقاله مرتبط با تجزیه چولسکی برای ماتریس های kernel