قطری سازی بلوکی + عملکرد BER در انتن ها

پایان نامه وورد کامل: مطالعه بکارگیری خطوط HVDC در شبکه انتقال

تخمین پاسخ ضربه سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان ( LTI) + پروژه کامل متلب

برآورد درست‌ نمایی بیشینه در متلب + Maximum Likelihood Estimation

بررسی روشهای محاسبه کانولوشن خطی + پروژه متلب با توضیحات

خود همبستگی(همبستگی نگاشت) و پایداری – تحلیل سری های زمانی

سورس متلب: شبیه سازی فیلتر ذره کالمن توسعه یافته EKF particle filter

سورس متلب: فیلتر ذره particle filter + شبیه سازی کامل

سورس متلب: تخمین پارامترها به کمک فیلتر کالمن توسعه یافته

سورس متلب: فیلتر کالمن مرتبه دوم ترکیبی Hybrid second order Kalman filter