کد متلب برای مشتق گیری عددی، تابع گرادیان، لاپلاسین و کرل و دیورژانس یک بردار

پروژه ۷۸۷: سورس کد کامل در متلب  در این پروژه به شبیه سازی متلب برای مسائل زیر می پردازیم: مشتق گیری … ادامه خواندن کد متلب برای مشتق گیری عددی، تابع گرادیان، لاپلاسین و کرل و دیورژانس یک بردار