کد برنامه متلب: تبدیل z ، تبدیل لاپلاس و عکس لاپلاس ، تفکیک کسرها

  تبدیل z ، تبدیل لاپلاس و عکس لاپلاس ، تفکیک کسرها در برنامه زیر به رایگان نوشته شده است. می توانید از کد برنامه زیر استفاده نمایید.   

function x=ilaplace my(B,A)
% To find the inverse Laplace transform of B(s)/A(s) using residue()
% Copyleft: Won Y. Yang, wyyang53@hanmail.net, CAU for academic use only
if ˜isnumeric(B)
[B,A]=numden(simple(B)); B=sym2poly(B); A=sym2poly(A);
end
[r,p,k]= residue(B,A); EPS = 1e-4;
N= length(r); x=[]; n=1;
while n<=N
if n>1, x = [x ’ + ’]; end
if n<N & abs(imag(p(n)))>EPS & abs(sum(imag(p([n n+1]))))<EPS
sigma=real(p(n)); w=imag(p(n)); Kc=2*real(r(n)); Ks=-2*imag(r(n));
sigma_=num2str(sigma); w_=num2str(w); Kc_=num2str(Kc); Ks_=num2str(Ks);
if abs(sigma)>EPS
x = [x ’exp(’ sigma_ ’*t).*’];
if abs(Kc)>EPS&abs(Ks)>EPS
x = [x ’(’ Kc_ ’*cos(’ w_ ’*t) + ’ Ks_ ’*sin(’ w_ ’*t))’];
elseif abs(Kc)>EPS, x = [x Kc_ ’*cos(’ w_ ’*t)’];
else x = [x Ks_ ’*sin(’ w_ ’*t)’];
end
end
n = n+2;
elseif n<=N & abs(imag(r(n)))<EPS
if abs(p(n))>EPS, x = [x num2str(r(n)) ’*exp(’ num2str(p(n)) ’*t)’];
else x = [x num2str(r(n))];
end
n = n+1;
end
end
if ˜isempty(k), x = [x ’ + ’ num2str(k(end)) ’*dirac(t)’]; endدیگر پروژه ها: 

حل معادلات لاپلاس و پواسون در متلب

 

 


مجموعه: آموزش دستورات متلببرچسب ها , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *