تبدیل موجک برای کدگذاری تصویر در متلب

تبدیل موجک و فراکچال (fractals) ها در متلب

تبدیل موجک براساس بحث دی نویزینگ در متلب (پروژه ۲)

تبدیل موجک براساس بحث دی نویزینگ در متلب

ثابت های Wavelet_omp در متلب

تابع Wavread برای خواندن داده های فقط خواندنی در متلب

معرفی و تولید ساختار شبکه Waxman در متلب

شبیه سازی Wcdma fdd در متلب

کدهای درخت Wcdma ovsf در متلب

کد برنامه Wcnc در متلب