رابط کلاس interface به mcc usb erb24 در متلب

کلاس مرورگر وراثت inheritance browser در متلب

اداره کلاس handling فایل های قالب بندی شده cif در متلب

کلاس برای آرایه شخصیت character array در متلب

بررسی و دسترسی به کلاس مبتنی بر edf در متلب

تحول Clarke’s در متلب

تحول معکوس Clarke در متلب

تحول Clarke در متلب

تبدیل Clarke در متلب

تجزیه و تحلیل شبکه خطای Clarke در متلب