برنامه های مکانیک کلاسیک jeh در متلب

روش ارتودنسی کردن Classical gram-schmidt در متلب

ساعت کلاسیک Classic watch در متلب

بازی Classic snake کلاسیک مار gui در متلب

بازی Classic hangman در متلب

طبقه بندی کننده کلاسیک adaboost در متلب (پروژه دوم)

طبقه بندی کننده کلاسیک adaboost در متلب

Class2str رشته ای با قابلیت eval را ایجاد می کند شامل توصیف متغیر describing variable در متلب

بردارهای کلاس Class vectors در متلب

مدل سازی کلاس با استفاده از حداقل مربعات جزئی partial least squares یک کلاس در متلب