مثال هایی از تطبیق الگو یا Template Matching در متلب

روش تطبیق الگو یا Template Matching سریع در متلب

تطبیق الگو یا Template Matching در متلب

مجموعه کامل سورس های تبدیل کسینوسی گسسته Dct در متلب

اسکریپت های خوشه بندی در متلب

تولید تصاویر مرتبه ۴*۴ روش های dct, dst, walsh, hadamard , haar و slant در متلب

تبدیل کسینوسی گسسته براساس تکنیک ادغام تصاویر در متلب

ادغام چند فوکوسه تصویر برای شبکه های حسگر بصری در حوزه dct در متلب

فشرده سازی Ecg در متلب

روش کسینوس گسسته dct معکوس نوع ۲ (همچنین نوع ۳) در متلب