مثالی از Robust association با استفاده از resampling در متلب

روش کنترل Robust control در متلب

آنالیز پایداری Robust d stability در متلب

مثالی از متلب برای طراحی مدل های خطی در متلب

تشخیص چهره Robust face و پیاده سازی آن با رگرسون اسپارس در متلب

تشخیص چهره Robust face با استفاده از رگرسون اسپارس در متلب

مثالی از رگرسیون خطی ساده برای ignoring nans در متلب

توابع Robust function برای مقادیر عددی با متلب

تشخیص گوشه های تصویر با استفاده از chord to point distance accumulation در متلب

مثالی از Robust interpolation در متلب