حل مسائل رادیان خطی rational expectations در متلب

حل ۵۴ مساله اویلر در متلب

حل سیستم مخابراتی آنالوک و دیجیتال ۷ed به کمک leon couch در متلب

حل مساله soma cube در متلب

حل مساله sistemi lineari در متلب

حل و خلق پازل سودوکو برای سطوح مختلف در متلب

حل معادله مکعبی bilateral matrix quadratic در متلب

حل منحنی complex curve با استفاده از مربعات غیرخطی pooling & stratification به کمک متلب

حل مساله لامبرت lambert در دو دینامیک بدن با استفاده از نرم افزار متلب

حل لاپلاس با استفاده از مقادیر عددی در متلب