مقادیر ساختار به رشته ها در MATLAB

تابع mex برای Swapbytes c در متلب

الگوریتم خفاش مصنوعی (aba) برای حل Swarmbat در متلب

الگوریتم دلفین روان (sda) یا Swarmdolphin در متلب

الگوریتم Swarmfire یا firefly swarm اصطلاحا (FFSA) در MATLAB

الگوریتم ماهیگیری ماهی مصنوعی خود حم در MATLAB

درخت Sway tree در متلب

مثالی از Sweb a pedestrian در متلب

تحلیل Swept sine در متلب

مثالی از Swept sine در متلب