نمونه گیری سریع کلان شهر metropolis hastings و factor slice در متلب

شبکه های عصبی سازگار Adaptive neural networks در متلب

تلفیق تصویر multi focus با استفاده از اندازه گیری وضوح آماری wavelet based در متلب

روش های مدل سازی Adaptive Mixture Metropolis در متلب

برنامه تقویت خط تطبیقی line enhancemment در متلب

فیلتر متوسط ​​سازگارAdaptive median filter با استفاده از embedded blocks در متلب

فیلتر متوسط ​​سازگارAdaptive median filter و تعبیه شده embedded در متلب

فیلتر متوسط ​​تطبیقی Adaptive median filter ​​(کد متلب)

خوشه های سازگار kameans برای رنگ و تصویر خاکستری در متلب

فیلتر تطبیقی Adaptive filtering در متلب (پروژه سوم)