Commantel در متلب

ابزار خط فرمان برای لیست تمام اعلامیه های عملکرد function declarations در یک پرونده m-مشخص در متلب

فرمان متن پنجره Command window text در متلب

فرمان پرونده پنجره جستجوگر Command window file explorer در متلب

چت خط فرمان Command line chat در متلب

جعبه ابزار Comedi v1.0 برای اهداف rtw مبتنی بر linux در متلب

جعبه ابزار احتراق Combustion toolbox در متلب

ترکیب دو پرونده eps تولید شده در متلب

ترکیب بسیاری از تصاویر کوچکتر برای ایجاد یک photomosaic از هر تصویر در متلب

افسانه ترکیبی Combined legend برای چندین محور multiple axes در متلب