مثالی از مثال آلفا تا ۳۰ درجه بدون تغییر از بار R در متلب

مثالی از Threepoints2planez در متلب

آستانه گذاری با استفاده از یک مقدار در متلب

تشخیص آستانه در متلب

تخمین آستانه های بخش بندی تصاویر در متلب

آستانه های Threshold islands در متلب

برنامه ای از رگرسیون آستانه Threshold regression در متلب

آستانه گذاری در تصاویر در متلب

ابزار آستانه گذاری Thresholding در متلب

آستانه گذاری در تصاویر خاکستری در متلب