کد متلب برای cdma مستقیم در متلب

کنترل توان در cdma با متلب

طبقه بندی تومور با استفاده از روش اجزاء مستقل و تجزیه ماتریس های غیرمنفی

پروژه کامل پیاده سازی یک شبکه عصبی مصنوعی در متلب + ویژه

مثالی از استخراج رنگ ها از تصاویر با پردازش موازی (mapreduce) در متلب

ردیابی بینایی توانمند با استفاده از جنگلهای تصادفی مورب + کد متلب رایگان

ردیابی ویژه موقعیت عمیق + کد متلب رایگان

دسته بندی شبه فضای اسپارس وزن شده مجدد + کد متلب رایگان

ردیابی بصری نیرومند از طریق فیلتر های همبستگی کرنل مشترک اموزش دیده

ردیابی بصری با شبکه پیوند کاربردی بردار تصادفی کانولوشن + سورس رایگان