پروپوزال آماده حذف نویز و مات شدگی در تصاویر با الگوریتم اسپارس

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل نویز سفید در نرم افزار متلب + پروژه کامل

مدل سازی نویز فازی (روش حوزه فرکانس) + سورس متلب

سورس متلب: فیلتر ذره particle filter + شبیه سازی کامل

سورس مقاله: همسازی ودرون یابی داده ها با استفاده از اسپلاین های جبری درجه هشتم

سورس مقاله:کمینه سازی نرم وزنی چند کاناله برای نویزگیری تصویر دارای رنگ واقعی

شبیه سازی مقاله: روش تجزیه ماتریس آنلاین برای تفریق پس زمینه تصاویر

پروژه کامل تشخیص پلاک خودرو در متلب با اعمال الگوریتم های OCR و فیلترها

مقاله: تغییر تدریجی مجموعه سطوح فاصله تنظیم شده و کاربرد آن در تقسیم بندی تصویر

سورس مقاله: بهینه سازی مولفه MICO برای تخمین MRI و تقسیم بندی بافت تصاویر